Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Całkowity koszt 1 godz. usługi wynosi obecnie 13,50 zł.
Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi obecnie 542 zł.
Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 456 zł.

Odpłatność ustalona na podstawie Uchwały Nr 160/XVIII/2008 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 4 czerwca 2008 r.:

 

Dochód na osobę w rodzinie % kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności (% kosztu usługi/godz.)

Osoby
samotnie gospodarujące

Osoby
zamieszkujące z rodziną

powyżej 100% do 200% 7,5% 30%
powyżej 200% do 250%     15% 60%
powyżej 250% do 300% 30% 100%
powyżej 300% do 350% 60% 100%
powyżej 350% 100% 100%

 

 

    Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób.
Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U Nr 189 poz. 1598 z 2005 r.).
Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,
dbałość o higienę i wygląd,
utrzymanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
korzystanie z usług różnych instytucji, interwencje i pomoc w życiu rodzinie, w tym:
pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
współpraca z rodziną, - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
w wypełnianiu dokumentów urzędowych, wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach pracodawcą,
w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnienie finansowe.
Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.
Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.):
zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
Pomoc mieszkaniowa, w tym:
w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.
Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)
Całkowity koszt 1 godz. usługi w 2013 roku wynosi 16,62 zł