ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

W dniu 17 maja 2012 roku Burmistrz Miasta podpisał Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Sierpcu.

Zadaniem Zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów i specjalistów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na

celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia

pomocy w środowisku lokalnym;

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, oświaty, ochrony zdrowia, kurator sądowy.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania zostały określone w Uchwale Nr 140/XVIII/2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 listopada 2011 roku.

 

W skład Zespołu wchodzą:

  1. Danuta Cywińska-Parulska – Przewodnicząca Zespołu, Sąd Rejonowy w Sierpcu, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierpcu,

  2. Alina Olszewska – Wiceprzewodnicząca Zespołu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierpcu,

  3. Wiesława Kołodziejska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu,

  4. Grażyna Pyszyńska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu,

  5. Jolanta Wojda – Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierpcu,

  6. Maria Barbara Kuskowska – Gimnazjum Miejskie w Sierpcu,

  7. Marek Kopyciński – Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu,

  8. Anna Jędrzejczak – NZOZ Profil-Med sp. z o. o. w Sierpcu

 

Siedzibą Zespołu jest budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 12.

Szczegółowych informacji dotyczących spraw z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielają wszyscy pracownicy socjalni MOPS w Sierpcu.

 

Zgłoszenia sprawy przemocy w rodzinie można dokonać:

 

osobiście wpokoju nr 16 (Pani Wiesława Kołodziejska) lub telefonicznie pod numerem:

24/275-46-44 wew. 26