POMOC ŚRODOWISKOWA

 

Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:

- rozpoznawanie i ustalanie potrzeb z zakresu pomocy społecznej w gminie,

- rozpoznawanie potrzeb konkretnych osób i rodzin w drodze wywiadu środowiskowego i przedkładanie planu pomocy,

- praca socjalna,

- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

- udzielanie informacji, wsparcia i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy,

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania klientów, wywiadów na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych oraz innych instytucji w sytuacjach przewidzianych prawem,

- pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje,

- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,

- współpraca z organizacjami społecznymi, kościołami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i instytucjami w zakresie realizowanej przez nie działalności charytatywnej i pomocy społecznej,

- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków ubóstwa,

- przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń i wniosków o udzielenie pomocy,

- współpraca z placówkami służby zdrowia, zwłaszcza z lekarzem rejonowym i pielęgniarką środowiskową,

- współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

- analizowanie celowości przyznania i prawidłowości wykorzystania przez rodzinę świadczeń z pomocy społecznej,