Dział Świadczeń Socjalnych MOPS zajmuje się obsługą administracyjną przyznawanych w ramach pomocy społecznej świadczeń. Pomoc finansowa, usługowa lub rzeczowa przyznawana jest poprzez wydanie stosownej decyzji administracyjnej.
    W ramach zadań własnych gminy przyznawane i wypłacane są: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego, pomoc w formie udzielenia posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym, udzielenie schronienia, sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, przyznawanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.
    W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznawana jest m.in. pomoc: organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
W Dziale wydawane są także decyzje przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).
Na wniosek Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pracownicy Działu wydają opinie dot. osób ubiegających się o udzielenie przez wym. urząd pomocy finansowej.
Pracownicy Działu zajmują się realizacją przyznanych świadczeń tzn. przygotowują listy wypłat, wydają decyzje, zaświadczenia dotyczące udzielanej pomocy (także na żądanie właściwych organów), wprowadzają dane klientów do systemu informatycznego, sporządzają sprawozdania, informacje i raporty w zakresie realizowanych zadań.

    Szczegółowych informacji dotyczących przyznania i realizacji świadczeń, udzielają pracownicy Działu – tel. 24/275 46 44 wew. 32
Kierownik Działu Świadczeń Socjalnych – Pani Maria Jankowska